انتقال سایت از سی پنل به سی پنل

اگر در انتقال سایت مشکل دارید این کار را به کارشناسان ما بسپارید!
انتقال تک سایت 3 هزار تومان
انتقال 1 تا 5 سایت هر سایت هزار تومان
انتقال 1 تا 10 سایت هر سایت 500 تومان
انتقال 10 تا 30 سایت هر سایت 300 تومان
انتقال بیش از 30 سایت هر 5 سایت هزار تومان