سرور مجازی NVME

سرور های مجازی بکاپ ندارن

Hetzner-CX11

۱ تعداد هسته
۲ گیگابایت حافظه رم
۲۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد

Hetzner-CPX11

2 تعداد هسته
2 گیگابایت حافظه رم
40 گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد

Hetzner-CX21

۲ تعداد هسته
۴ گیگابایت حافظه رم
۴۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد

Hetzner-CPX21

3 تعداد هسته
4 گیگابایت حافظه رم
80 گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد

HETZNER-CX31

۲ تعداد هسته
۸ گیگابایت حافظه رم
۸۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد

Hetzner-CPX31

4 تعداد هسته
8 گیگابایت حافظه رم
160 گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد

HETZNER-CX41

۴ تعداد هسته
۱۶ گیگابایت حافظه رم
۱۶۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد

HETZNER-CPX41

8 تعداد هسته
۱۶ گیگابایت حافظه رم
240 گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد

Hetzner-CX51

۸ تعداد هسته
۳۲ گیگابایت حافظه رم
۲۴۰ گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد

Hetzner-CPX51

16 تعداد هسته
۳۲ گیگابایت حافظه رم
360 گیگابایت فضای هارد NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود
آلمان و فنلاند کشور
۱ الی ۸ ساعت تحویل
امکان نصب سیستم عامل دلخواه دارد