نمایندگی هاست لینوکس سی پنل المان

نمایندگی 5 گیگ لینوکس

5 گیگ فضای نمایندگی
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
10 حداکثر ایجاد اکانت
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان

نمایندگی 10 گیگ لینوکس

10 گیگ فضای نمایندگی
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
20 حداکثر ایجاد اکانت
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان

نمایندگی 15 گیگ لینوکس

15 گیگ فضای نمایندگی
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
30 حداکثر ایجاد اکانت
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان

نمایندگی 20 گیگ لینوکس

20 گیگ فضای نمایندگی
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
40 حداکثر ایجاد اکانت
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان

نمایندگی 40 گیگ لینوکس

40 گیگ فضای نمایندگی
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
حداکثر ایجاد اکانت 80
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان

نمایندگی 50 گیگ لینوکس

فضای نمایندکی نامحدود
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
حداکثر ایجاد اکانت 100
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان

نمایندگی 100 گیگ لینوکس

فضای نمایندگی نامحدود
نامحدود پهنای باند
CPanel/WHM پنل مدیریت
حداکثر ایجاد اکانت 200
نامحدود بقیه امکانات
ssl رایگان
دیتاسنتر آلمان